Gaelcholáiste Reachrann

Eolas - Múinteoirí (Covid19)

04-Deireadh Fómhair-20

Eolas faoi shrianadh gluaiseachtaí agus féinaonrú (18 Éanair 2022)

Self-isolation and restricted movements (18 January 2022)

Tógtar na ceisteanna agus na freagraí seo a leanas ó gov.ie.

Deimhniú toraidh réamhbhraite agus deimhniú toraidh braite

Pre-detected result confirmation and detected result confirmation

Cad ba cheart don scoil a dhéanamh má tá siomptóim ar dhalta/scoláire agus é/í ar scoil

Ba chóir an dalta/scoláire a thabhairt láithreach chuig an limistéar leithlisithe ainmnithe sa scoil, ar cheart aeráil mhaith a bheith ann agus, más féidir, fuinneog inoscailte ar an taobh amuigh.

Ba chóir don scoil teagmháil a dhéanamh le tuismitheoirí/caomhnóirí agus iarraidh orthu a bpáiste a thógáil chomh luath agus is féidir. Ba chóir ball foirne ainmnithe a bheith ag tabhairt aire don dalta/scoláire go dtí go dtógfar iad. Ba chóir don bhall foirne atá ag tabhairt aire don pháiste gach réamhchúram riachtanach a ghlacadh mar a bhfuil breac-chuntas air sa doiciméad um threoir ar shláinte phoiblí. Ní gá don bhall foirne atá ag cabhrú i leith an dalta/scoláire dul abhaile ach amháin má fhorbraíonn siad siomptóim iad féin, nó má thugann sláinte phoiblí comhairle dóibh é sin a dhéanamh.

Tar éis don dalta/scoláire siomptómach an limistéar leithlisithe a fhágáil, ba chóir é a ghlanadh agus dromchlaí teagmhála a dhíghalrú.

What should the school do if a pupil/student is displaying symptoms while at school?

The pupil/student should be immediately brought to the designated isolation area in the school, which should have good ventilation and preferably a window to the outside that opens.

The school should contact the parents/ guardians and ask them to collect their child as soon as possible. The pupil/student should be cared for appropriately by a designated staff member until they are collected. The staff member who is caring for the child should take all necessary precautions as outlined in the public health guidance document. The staff member assisting with the pupil/student does not need to go home unless they develop symptoms themselves, or are later advised to by public health.

After the symptomatic pupil/student has left the isolation space, it should be cleaned and contact surfaces disinfected.

Cad ba cheart don scoil a dhéanamh má tá siomptóim ar bhall foirne agus é/í ar scoil

Is ar an mball foirne atá an fhreagracht a chur in iúl don phríomhoide láithreach go bhfuil siomptóim air/uirthi. Ba chóir don bhall foirne dul abhaile láithreach, féin-aonrú a dhéanamh agus athbhreithniú leighis a lorg óna ndochtúir (cuir glao ar an dochtúir má tá siomptóim COVID-19 ort, ná téigh go dtí an dochtúir. Is saor in aisce é athbhreithniú dochtúra le haghaidh COVID-19, agus tástáil COVID má tá siad riachtanach.)

What should the school do if a staff member is displaying symptoms while at school?

The onus is on the staff member to immediately inform the principal that s/he is displaying symptoms. The staff member should immediately go home, self- isolate and seek medical review by their GP (phone the GP if you have symptoms of COVID-19, do not attend in person. GP assessment for COVID-19, and COVID testing if required, are free of cost.)

Cad ba cheart don scoil a dhéanamh má chuirtear in iúl dóibh ar an nguthán go bhfuil siomptóim ar dhalta/scoláire

Iarrtar ar an bPríomhoide díreach nóta a dhéanamh de neamhláithreacht an dalta/scoláire. Féadfaidh an príomhoide cur síos achomair a dhéanamh ar shiomptóim an dalta/scoláire, má chuireann an tuismitheoir in iúl iad. Ach níl iallach nó idteideal ar an bpríomhoide fiafraí faoi shiomptóim chliniciúla. Is féidir le scoileanna a mheabhrú do thuismitheoirí, má tá imní orthu go bhféadfadh siomptóim COVID-19 a bheith ar pháiste, nár cheart don pháiste freastal ar scoil, agus gur cheart dóibh teagmháil a dhéanamh lena ndochtúir gan mhoill. Níl aon ghníomh eile ón scoil ag teastáil ag an gcéim sin.

What should the school do if they are informed over the phone that a pupil/student is symptomatic?

The Principal is asked only to make a note of the pupil/student’s absence. The principal may note a brief description of the pupil/student’s symptoms, if they are disclosed by the parent. However, the principal is not required or entitled to ask about clinical symptoms. Schools can remind parents that if they are concerned a child may have symptoms of COVID-19, the child should not attend school and they should contact their GP without delay. No further actions are required of the school at this stage.

Ar cheart do scoil a chur in iúl do phobal na scoile go bhfuil siomptóim ar bhall foirne nó dalta/scoláire

Níor cheart. Iarrtar ar scoileanna a thabhairt dá n-aire nár cheart dóibh a chur in iúl do thuismitheoirí eile nó do bhaill foirne go bhfuil dalta/scoláire nó ball foirne tar éis dul abhaile mar gheall ar a siomptóim. Ní gá daltaí/scoláirí eile nó baill foirne a bhaint amach as ranganna. Áirítear leis sin deartháireacha agus deirfiúracha nó baill teaghlaigh eile ag baill foirne nó daltaí/scoláirí.

Should a school advise the school community that a staff or pupil/student is symptomatic?

No. Schools are asked to note that they should not inform other parents or staff members that a pupil/student or staff member has gone home due to their symptoms. Other pupils/students or staff do not need to be removed from class. This includes siblings or other household members of staff or pupils/students.

Ar cheart deartháireacha agus deirfiúracha/baill teaghlaigh de chuid duine a bhfuil siomptóim orthu a bhaint amach ó thimpeallacht na scoile

Níor cheart ach amháin faoi thosca áirithe: Má shocraíonn dochtúir an dalta/scoláire/bhaill foirne go bhfuil a siomptóim comhsheasmhach le COVID-19 (e.g. fiabhras NÓ casacht nua, giorrú anála, meath ar riocht riospráide reatha, aon chaillteanas nó athrú sa bholadh nó sa bhlaiseadh) gur cás amhrasta COVID-19 an duine agus go gcuirfear ar aghaidh é nó í le haghaidh tástála. Is ag an bpointe sin gur chóir baill teaghlaigh an duine a bhfuil siomptóim air/uirthi, deartháireacha agus deirfiúracha nó leanaí baill foirne, a thógáil amach ón scoil ag a dtuismitheoirí nó caomhnóirí.

Should siblings/household members of someone with symptoms be removed from the school setting?

Only under certain circumstances: if the GP of the pupil/student/ staff member decides that their symptoms are consistent with COVID-19, (for example, fever OR a new cough, shortness of breath, deterioration of existing respiratory condition any loss of or changes to the sense of smell or taste), that person becomes a suspected case of COVID-19 and will be referred for a test. It is at this point that members of the symptomatic person’s household, including siblings or children of staff members, should be withdrawn from school by their parents or guardians.

Má chuirtear cás deimhneach in iúl don scoil, cad ba chóir don scoil a dhéanamh

Má bhí an cás COVID-19 sa scoil le linn na tréimhse tógálaí ba chóir don scoil fanacht le glao ón Rannóg Sláinte Poiblí. Tarlóidh sé sin ar an lá céanna de ghnáth ach d’fhéadfadh sé tarlú an lá ina dhiaidh. Is í an "tréimhse thógálachW an fráma ama inar féidir le duine a bhfuil galar tógálach air/uirthi é a scaipeadh do dhaoine eile - san áireamh sa "tréimhse thógálach" do COVID-19 tá na 24 huaire roimh thástáil i leith cásanna aisiomptómacha, nó na 48 n-uaire roimh thús siomptóm i leith cásanna siomptómacha).

Tá sé tábhachtach cuimhneamh air nach bhfuil an cás deimhnithe sa scoil a thuilleadh agus, mar sin, go bhfuil an riosca a bhaineann le tras-seoladh an ghalair ón duine seo bainte de thimpeallacht na scoile. Mura raibh an cás laistigh de thimpeallacht na scoile nuair a bhí sé tógálach, ní chuirfidh sláinte phoiblí glao ar an scoil de ghnáth mar níl aon riosca suntasach ann go bhfuil an cás tar éis an galar a scaipeadh i dtimpeallacht na scoile.

Nuair a dhéanfaidh na dochtúirí sláinte poiblí teagmháil leis an scoil cuirfidh siad roinnt ceisteanna agus tabharfaidh siad faoi Mheasúnú Riosca Shláinte Phoiblí (MRSP) leis an scoil.

Cabhróidh ullmhúchán na faisnéise a theastaíonn roimh ré (de réir fhormáid na bileoige Excel a cuireadh ar fáil an 24 Meán Fómhair 2020) leis an scoil, agus an Rannóg Sláinte Poiblí, má dhéantar Measúnú Riosca Shláinte Phoiblí (MRSP) .

If the school is informed of a positive case, what should the school do?

If the case of COVID-19 was in the school during the infectious period the school should await a call from the Department of Public Health. This will usually be on the same day but may be the next day. The ‘infectious period’ is the timeframp during which someone with an infectious disease can spread it to other people — the ‘infectious period’ for COVID-19 includes the 24 hours before testing for asymptomatic cases, or the 48 hours before symptom onset for symptomatic cases.

It is important to remember that the confirmed case is no longer within the school and therefore the risk of onward transmission from that person has been removed from the school setting. If the case was not in the school setting whilst infectious, then public health will not routinely call the school because there is no significant risk that the case has spread the infection in the school setting.

When public health doctors make contact with the school they will proceed to ask several questions and undertake a Public Health Risk Assessment (PHRA) with the school.

Advance preparation of the required information (as per the excel sheet format provided on 24th September 2020) will assist the school, and the Department of Public Health, in the event of a Public Health Risk Assessment (PHRA) being carried out.

Cad is féidir liom a bheith ag dréim leis nuair a chuirfidh Sláinte Phoiblí glao orm

Cuirfidh an Rannóg Sláinte Poiblí réigiúnach roinnt ceisteanna agus déanfaidh siad measúnú riosca. Sainaithneoidh Sláinte Phoiblí aon dlúth-theagmhálaithe ó thimpeallacht na scoile leat, trí phróiseas an Mheasúnaithe Riosca Sláinte Phoiblí (MRSP).

Iarrfaidh an Rannóg Sláinte Poiblí ort faisnéis maidir leis na dlúth-theagmhálaithe aitheanta a chur ar fáil. Beidh an fhaisnéis seo ag teastáil i bhformáid Excel shonrach.

Is é an bunús dlí le sonraí iarrtha a chomhroinnt le Sláinte Phoiblí (Oifigigh Leighis Sláinte agus baill foirne i Rannóga Sláinte Poiblí) ná na Rialacháin um Ghalair Thógálacha 1981 arna leasú agus lena gcuirtear ar fáil an fhreagracht dhlíthiúil as Sláinte Phoiblí in Airteagal 11 agus an t-údarás in Airteagal 19 ina sloinntear ‘"Aon duine a dhiúltaíonn cloí le ceanglas nó treoir a thugtar nó iarratas ar fhaisnéis déanta de bhun aon cheann d’fhorálacha na Rialachán seo; beidh an duine sin freagrach as sárú na Rialachán seo". Comhlíonann an reachtaíocht seo coinníollacha c, d agus e d’Airteagal 6 RGCS maidir le dlíthiúlacht na próiseála, agus ceadaítear próiseáil catagóirí speisialta sonraí pearsanta faoi Airteagal 9 2 (i).

What should I expect when Public Health call me?

The regional Department of Public Health will ask several questions and carry out a risk assessment. Public Health will identify any close contacts from the school setting with you, through the process of the Public Health Risk Assessment (PHRA).

You will be asked by the Department of Public Health to provide information on the close contacts identified. This information will be required in a specific excel format.

The legal basis for sharing requested data with Public Health (Medical Officers of Health and staff in Departments of Public Health) is the Infectious Diseases Regulations 1981 as amended which provides the legal responsibility for Public Health in Article 11 and the authority in Article 19 which states that ‘Any person who refuses to comply with a requirement or direction given or a request for information made in pursuance of any of the provisions of these Regulations shall be guilty of a contravention of these Regulations’ This legislation fulfils GDPR Article 6 conditions c, d, and e regarding lawfulness of processing, and processing of special categories of personal data is allowed under Article 9 2 (i).

Cad a tharlaíonn má fhaigheann múinteoirí nó scoláirí fógraí ar Aip Rianaire COVID FSS

Aithníonn na Rannóga Sláinte Poiblí dlúth-theagmhálaithe laistigh de thimpeallacht na scoile tar éis Measúnú Riosca Shláinte Phoiblí (MRSP). Má tá aon fhaisnéis ann ó Aip Rianaire COVID FSS, measfar an fhaisnéis seo sa mheasúnú riosca. Ach d’fhéadfadh sé nach measfar gach duine a fhaigheann fógra tríd an Aip mar dhlúth-theagmhálaithe, nó a mhalairt – féadfaidh Sláinte Phoiblí a chinneadh gur dlúth-theagmhálaithe iad roinnt daoine nach bhfuair fógra ón Aip. Cé gur uirlis an-úsáideach í an Aip chun faisnéis ar dhlúth-theagmhálaithe féideartha a bhailiú, gabhann measúnú riosca agus comhairle Shláinte Phoiblí treis ar an Aip. Tá sé seo amhlaidh de bhrí go mbailíonn Measúnú Riosca Shláinte Phoiblí (MRSP) faisnéis níos caolchúisí agus níos ilghnéithí chun breithmheas a thabhairt ar riosca an tras-seolta i dtosca sainithe.

What happens if teachers or students receive notifications of the HSE COVID Tracker App?

Close contacts within the school setting are identified by Departments of Public Health following a Public Health Risk Assessment (PHRA). If there is any information from the HSE COVID Tracker App, this information will be considered in the risk assessment. However, it may be that not all people who are alerted through the APP are actually deemed close contacts, or vice versa — Public Health might determine that some people who have not been notified by the App are close contacts. While the COVID tracker App is a very useful tool for collecting information on potential close contacts, Public Health risk assessment and advice overrides the App. This is because the Public Health Risk Assessment (PHRA) collects more nuanced, composite information to better appraise infection transmission risk in defined circumstances.

An gcuirfidh an Rannóg Sláinte Poiblí treoracha ar fáil don scoil maidir le conas leanúint ar aghaidh

Nuair a bheidh Measúnú Riosca Shláinte Phoiblí curtha i gcrích, tabharfaidh an Rannóg Sláinte Poiblí comhairle duit ansin maidir le treoracha um shláinte phoiblí.

Is é an tOifigeach Leighis Sláinte/Oifigeach sláinte a chuirfidh ar fáil na treoracha sin ar chomhairle an OLS, de réir na reachtaíochta um ghalair thógálacha.

Mar chuid den chomhairle de ghnáth iarrfar ar phríomhoide na scoile:

 • Teagmháil a dhéanamh le tuismitheoirí/caomhnóirí na ndaltaí/scoláirí, a dheimhníonn Sláinte Phoiblí a bheith ina "ndlúth-theagmhálaithe". Iarrfaidh príomhoide na scoile ar thuismitheoirí na ndaltaí/scoláirí sin iad a thógáil ón scoil a luaithe is atá sábháilte agus is féidir, ionas gur féidir leo tosú ag srianadh a ngluaiseachtaí. D’fhéadfadh sé fós gur deireadh an lae scoile atá ann. Féadfaidh Sláinte Phoiblí a iarraidh ar an scoil freisin litir/teachtaireacht téacs nó treoir i scríbhinn a chur chuig na tuismitheoir/caomhnóirí seo, arna n-ullmhú agus arna gcur ar fáil ag Sláinte Phoiblí.
 • Déan teagmháil le haon bhall foirne a d’fhéadfadh a bheith deimhnithe ag Sláinte Phoiblí mar “dhlúth-theagmhálaí” agus iarr air/uirthi dul abhaile agus tús a chur le srianadh a ngluaiseachtaí.

Will the Department of Public Health provide instructions to the school as to how to proceed?

Once the Public Health Risk Assessment is complete, the Department of Public Health will then advise you of the public health instructions.

These instructions are delivered by the Medical Officer of Health/ Health officer on the advice of the MOH, under Infectious Diseases legislation.

The advice will typically include asking the school principal to:

 • contact the parents/guardians of the pupils/students, who are determined by Public Health to be ‘close contacts’. Parents of these pupils/students will be asked by the school principal to collect them from school as soon as is safely and practically possible, so they can start restricting their movements. This may still be at the end of the school day. Public Health may also ask the school to issue a letter / text message or written guidance to these parents/guardians, prepared and provided by Public Health.
 • contact any staff member who may be determined by Public Health to be a “close contact” and ask him/her to go home to start restricting their movements.

Cad í an tréimhse gluaiseachtaí srianta nach mór do dhalta/scoláire nó ball foirne a mheastar a bheith mar “dhlúth-theagmhálaí” cloí léi

Iarrfar ar dhaltaí/scoláirí a ngluaiseachtaí a shrianadh agus gan freastal ar scoil ar feadh lan 14 lá.

Tá seo amhlaidh mar is féidir leis suas le 14 lá a ghlacadh don víreas a bheith le brath i do chóras tar éis duit a bheith i mbaol é a tholgadh. De réir rialacháin um chosaint sonraí, ní féidir le scoil ainm an dalta/scoláire agus/nó an bhaill foirne a tástáladh deimhneach (‘braite’) le haghaidh COVID-19 a dheimhniú.

What is the period of restricted movements required of a pupil/student or staff member deemed to be a “close contact”?

Pupils/students will be asked to restrict their movements and not attend school for a full 14 days.

This is because it can take up to 14 days for the virus to show up in your system after you have been exposed to it. As per data protection regulations, a school cannot confirm the name of the pupil/student and/or staff member who tested positive (‘detected’) for COVID-19.

Má dheimhnítear cás - cá fhad siar a htéann Sláinte Phoiblí chun dlúth-theagmhálaithe a mheas

Le haghaidh cáis dheimhnithe COVID-19 a bhí siomptómach, sainaithneoidh Sláinte Phoiblí dlúth-theagmhálaithe sa tréimhse 48 n-uaire sular éirighan duine siomptómach.

Má bhí an cás deimhnithe aisiomptómach, sainaithneoidh sláinte phoiblí ansin dlúth-theagmhálaithe don tréimhse 24 huaire sula ndearnadh an tástáil.

If there is a case identified – how far back do Public Health go to consider close contacts?

For a confirmed case of COVID-19 who was symptomatic, Public Health will identify close contacts in the 48-hour period before the person became symptomatic. If the confirmed case was asymptomatic, then public health will identify close contacts for the 24-hour period before the test was taken.

An dteastaíonn rianú teagmhála laistigh de phobal na scoile i gcónaí

Ní theastaíonn. B'fhéidir nach gá aon rianú teagmhála a dhéanamh laistigh de thimpeallacht na scoile do dhuine a shainaithnítear mar chás deimhnithe COVID-19.

Ba í an chúis ba dhócha a bheadh leis sin nach raibh an duine ar scoil nuair a bhí sé/sí tógálach, agus mar sin ní theastóidh aon rianú teagmhála le daoine eile sa scoil. Sa chás sin ní dhéanfadh Sláinte Phoiblí teagmháil leis an scoil.

Is contact tracing within the school community always required?

No. It may well be that for someone who is identified as a confirmed case of COVID-19 there is no need to do any contact tracing within the school setting. This would likely be because the person was not in school while infectious and therefore no contact tracing of other persons within the school will be required. In this instance Public Health would not contact the school.

Chuala mé go bhfuil duine éigin ón scoil sainaitheanta mar chás deimhnithe COVID-19 - cén fáth nach ndearna Sláinte Phoiblí teagmháil liom

B'fhéidir gur cinneadh cheana féin nach bhfuil aon dlúth-theagmhálaithe ná riosca tras-seolta ann laistigh de thimpeallacht na scoile e.g. mura raibh an duine sa scoil le linn na tréimhse tógálaí. Nuair is gá do Shláinte Phoiblí teagmháil a dhéanamh le scoil, déanfaidh siad é sin an lá céanna de ghnáth, nó an lá ina dhiaidh. Is cleachtas sábháilte é sin, mar níl an cás i dtimpeallacht na scoile a thuilleadh, agus mar sin níl an riosca a bhaineann le tras-seoladh ón gcás i láthair a thuilleadh.

I have heard that someone from the school has been identified as a confirmed case of COVID-19 —why has Public Health not contacted me?

It may have already been determined that there are no close contacts or onward transmission risk within the school setting, for example if the individual was not in the school during the infectious period. When Public Health do need to contact a school, they will usually do so the same day, or following day. This is safe practice, as the case is no longer within the school setting, and therefore the risk of onward transmission from this case is no longer present.

An féidir leis an scoil ainm an dalta/scoláire nó an bhaill foirne ar cás deimhnithe COVID-19 é/í a chomhroinnt

Ní féidir, ní féidir leis an scoil ainm an duine a thástáil deimhneach le haghaidh COVID-19 (Covid-19 braite) a chomhroinnt. Tá an fhaisnéis sin príobháideach agus faoi rún. Ní inseofar ainm an cháis dheimhnithe do dhlúth-theagmhálaithe

Can the school share a name of the pupil/student or staff member who is a confirmed case of COVID-19?

No, the school cannot share the name of the person who has tested positive for COVID-19 (Covid-19 detected). This information is private and confidential. Close contacts will not be told the name of the confirmed case.

An bhfuil an scoil ag cloí le riachtanais RGCS nuair a bhailíonn sí agus a chomhroinneann sí faisnéis ar dhlúth-theagmhálaithe/teagmhálaithe casta le FSS

Tá, faoi na Rialacháin um Ghalair Thógálacha 1981, arna leasú, iarrann Oifigigh Leighis Sláinte go mbaileoidh tú na sonraí, iad a choinneáil slán agus gan iad a scaoileadh do Shláinte Phoiblí ach amháin nuair a iarrtar ort é sin a dhéanamh mar chuid de na fiosruithe ar chás deimhnithe nó amhrasta COVID-19. Déantar foráil le haghaidh phróiseáil na sonraí seo ag an OLS faoi RGCS, catagóir sonraí speisialta 9 2(i).

Is the school complying with GDPR requirements when collecting and sharing information on complex/close contacts with the HSE?

Yes, under the Infectious Diseases Regulations 1981, as amended, Medical Officers of Health ask that you collect the data, keep it secure and release it only to Public Health when requested to do so as part of the investigations into a confirmed or suspected case of COVID-19. Processing of these data by the MOH is provided for under GDPR, special category data 9 2(i).

Cad faoi má dhéanann an preas, na meáin nó mórphobal na scoile teagmháil leis an scoil

Is é atá sa mhéid seo a leanas ráiteas cineálach as a bhféadfadh scoileanna leas a bhaint ina iomláine nó i bpáirt chun freagairt ar cheisteanna ón bpreas nó ó na meáin.

“Ní féidir leis an scoil aon tráchtaireacht a dhéanamh ar chásannaaonair ná ar ráigeannaCOVID-19, ar mhaithe le príobháideachas agus rúndacht na ndaoine i gceist a chosaint."

"Is féidir leis an scoil a dhearbhú go rabhamar i dteagmháil le FSS. Áirítear mar chuid de ról FSS Measúnú Riosca Sláinte Poiblí a dhéanamh. Mar chuid den mheasúnú riosca sin, sainaithneofar gach dlúth-theagmhálaí, déanfar teagmháil leo agus cuirfear in iúl dóibh na chéad chéimeanna eile. Iarrtar ar dhlúth-theagmhálaithe gan teacht ar scoil, de réir chomhairle Shláinte Phoiblí FSS. Mura ndéanann Sláinte Phoiblí teagmháil leat, ní bheidh tionchar ort agus is féidir leat leanúint ar aghaidh ag freastal ar scoil."

"Leanfaidh an scoil ar aghaidh ag obair le FSS, ag cinntiú go mbíonn gach prótacal sláinteachais, sláinte agus sábháilteachta i bhfeidhm ag an scoil chun COVID-19 a chosc agus a shrianadh.”

What if the press media or wider school community contact the school?

The following is a generic statement that schools may wish to consider using in full or part in response to press/media queries.

"The school cannot comment on individual cases or outbreaks of COVID-19 to protect the privacy and confidentiality of those involved."

"The school can confirm that we have engaged with the HSE. The HSE’s role includes carrying out a Public Health Risk Assessment. As part of this risk assessment, all close contacts will be identified, contacted and advised of the next steps. Close contacts are requested not to come to school, in line with HSE Public Health advice. If Public Health does not make contact with you, you are not impacted and can continue to attend school."

"The school will continue to work with the HSE in ensuring all necessary hygiene, health and safety protocols are in place at the school for the prevention and containment of COVID-19."

Má fhorbraíonn dalta/scoláire agus/nó ball foirne siomptóim

If a pupil/student and/or staff member develops symptoms

Conas a dhéanfar tástáil a shocrú do na daltaí/scoláirí agus/nó baill foirne sin

Tabharfar comhairle don dalta/scoláire nó ball foirne teagmháil a dhéanamh lena ndochtúir. Déanfaidh a ndochtúir measúnú orthu agus cinnfidh sé/sí ar chóir iad a chur ar aghaidh le haghaidh thástáil COVID-19. Má chuirtear duine ar aghaidh le haghaidh thástáil COVID-19, gheobhaidh sé/sí teachtaireacht téacs le heolas maidir leis an gcoinne (am agus áit).

How will a test be set up for these pupils/student and/or /staff members?

The pupil/student or staff member will be advised to contact their GP. Their GP will assess them and determine whether they should be referred for a COVID-19 test. If an individual is referred for a COVID-19 test, s/he will receive a text message with information of the appointment (time and place).

Má tá siomptóim ar dhalta/scoláire a d’fhéadfadh a bheith comhsheasmhach le COVID-19 – cad is gá do na tuismitheoirí/caomhnóirí a dhéanamh

Má tá siomptóim ar pháiste a d’fhéadfadh a bheith comhsheasmhach le COVID-19, ba chóir do na tuismitheoirí/caomhnóirí glao a chur ar a ndochtúir. Déanfaidh a ndochtúir cinneadh ar chóir dóibh tástáil le haghaidh COVID-19 a fháil. Má chinneann an dochtúir nach dteastaíonn tástáil COVID-19 ón bpáiste, is ag an bpointe sin a iarrfar ar gach duine ina dteagmhálaithe teaghlaigh a ngluaiseachtaí a shrianadh. Ciallaíonn sé sin gur chóir deartháireacha agus deirfiúracha nó baill foirne sa teaghlach céanna leis an duine a bhfuil siomptóim air/uirthi a bhaint amach as timpeallacht na scoile. Ní iarrtar ach ar an gcás siomptómach féin-aonrú a dhéanamh.

Tabhair faoi deara: Beidh a lán cásanna ann ina gcinnfear nach dteastaíonn tástáil, e.g. de bhrí go gceapann an dochtúir nach COVID-19 is cúis le siomptóim an pháiste agus gurbh fhéidir go bhfuil cúis éigin eile leo, e.g. an slaghdán. Mura molann an dochtúir tástáil COVID, agus má tá tinneas an pháiste ina thús, is é an moladh atá ann breathnú ar an bpáiste ar feadh 48 n-uaire agus gur féidir leo filleadhar scoil mura bhforbróidh aon siomptóim eile. Má tá diagnóis éagsúil déanta ag an dochtúir, ba chóir do thuismitheoirí/chaomhnóirí comhairle agus moltaí a leanúint maidir le heisiamh ag brath ar an diagnóis sin.

If a pupil/student has symptoms which may be consistent with COVID-10 what does the parents/guardian need to do?

If a child has symptoms which could be consistent with COVID-19, the parents/guardians should call their GP. Their GP will decide whether they should be tested for COVID-19. If the GP determines that the child does need a COVID-19 test, it is at this point that all of their household contacts are asked to restrict their movements. This means that siblings or staff members in the same household as the person who has symptoms should be removed from the school setting. Only the symptomatic case is asked to self-isolate.

Note: There will be many cases where testing is determined not to be required, for example, because the GP thinks that the child’s symptoms are not due to COVID-19 and might be due to another cause, e.g. the common cold. If the GP does not recommend COVID testing, and it is early in the child’s illness, the recommendation is to observe the child for 48 hours and if no further symptoms develop, then they can return to school. If the GP has made a different diagnosis, parents/guardians should follow advice and recommendations on exclusion depending on this diagnosis.

Cé chomh luath agus a gheobhaidh dalta/scoláire nó ball foirne tástáil

Gheobhaidh an duine fógra uathoibríoch maidir le coinne sceidealaithe ag ionad tástála ag an gcéad gcoinne shaor eile le haghaidh tástála.

How soon will the pupil/student or staff member receive a test?

The person will receive an automated notification of a scheduled appointment at a testing centre at the next possible free slot for testing.

An bhfaighidh an dalta/scoláire nó ball foirne tástáil amháin nó níos mó ná tástáil amháin mar gheall ar a bheith siomptómach? Más é an dara cás atá amhlaidh, cén fáth

Má tá siomptóim ar an dalta/scoláire nó ball foirne agus má chuir a ndochtúir ar aghaidh iad le haghaidh tástála, gheobhaidh siad tástáil amháin.

Will the pupil/student or staff member receive one test or more than one test on the basis of being symptomatic. If the latter, why?

If the pupil/student or staff member is experiencing symptoms and has been referred for testing by their GP, they will receive one test.

Má shainaithnítear dalta/scoláire/ball foirne mar dhlúth-theagmhálaí

If a pupil/student/ staff member is identified as a close contact.

Conas a dhéanfar tástáil a shocrú do dhaoine a shainaithnítear mar dhlúth-theagmhálaí

Cuirfidh FSS teachtaireacht téacs le dáta, am agus áit le haghaidh coinne do thástáil nó thástálacha COVID-19 saor(a) in aisce.

How will a test be set up for persons identified as a close contact?

The HSE will send an SMS with the appointment date, time and location of the free COVID-19 test(s)

Cé chomh luath agus a gheobhaidh an dalta/scoláire nó ball foirne tástáil tar éis a bheith sainaitheanta mar dhlúth-theagmhálaí

Is í Sláinte Phoiblí a chuirfidh in iúl uainiú na tástála do dhlúth-theagmhálaithe. Braithfidh sé sin ar an uair go deireanach a raibh an dalta/scoláire/ball foirne i dteagmháil leis an gcás deimhneach. Socrófar tástáil laistigh de 1-2 lá

How soon will the pupil/student/staff member receive a test after being identified as a close contact?

Public Health will advise on the timing of a test for close contacts. This will depend on when the pupil/student/staff member was last in contact with the positive case. Testing will be arranged within 1-2 days.

An bhfaighidh an dalta/scoláire nó ball foirne tástáil amháin nó níos mó ná tástáil amháin? Más é an dara cás atá amhlaidh, cén fáth

Cuirfidh Sláinte Phoiblí in iúl an bhfuil tástáil amháin le haghaidh COVID-19 nó níos mó ag teastáil ó dhalta/scoláire/bhall foirne. Beidh tástáil ag teastáil uathu de ghnáth ar Lá 0 agus ar Lá 7 ó nochtadh iad go deireanach don chás deimhnithe, ach féadfaidh tosca a bheith ann nach n-éileoidh Sláinte Phoiblí ach tástáil amháin a dhéanamh m.sh. má tá go leor ama imithe ionas go mbeidh an chéad tástáil do dhlúth-theagmhálaithe ann 7 lá ó bhí sé/sí go deireanach i gcuideachta an duine, ní theastóidh ach tástáil amháin orthu. Déanfaidh dochtúirí Sláinte Phoiblí an breithiúnas sin tar éis an mheasúnaithe riosca.

Will the pupil/student/staff member receive one test or more than one test. If the latter, why?

Public Health will advise whether a pupil/student/staff member needs one or more tests for COVID-19. They will usually require testing on Day 0 and Day 7 since their last exposure to the confirmed case, but there may be circumstances whereby Public Health require only one test to be undertaken, for example. if sufficient time has elapsed such that the first test for close contacts will be 7 days since they were last exposed to the individual they will only require one test. Public Health doctors will make this judgement following the risk assessment.

Do ghluaiseachtaí a shrianadh

Restricting your movements

Cad a chiallaíonn sé do ghluaiseachtaí a shrianadh

Is é a chiallaíonn do ghluaiseachtaí a shrianadh teagmháil le daoine eile agus suíomhanna sóisialta a sheachaint an oiread agus is féidir.

Mar sin déanfaidh daltaí/scoláirí/baill foirne na nithe seo a leanas:

 • beidh orthu fanacht sa bhaile ón scoil.
 • ní bheidh siad in ann iompar poiblí a úsáid.
 • ní bheidh siad in ann cuairteoirí a bheith acu sa bhaile.
 • ní bheidh siad in ann dul ag siopadóireacht – ina áit sin, nuair is féidir, ordóidh siad earraí ar líne nó iarrfaidh siad ar bhaill teaghlaigh nó ar chairde iad a thabhairt a fhad leo.
 • ba chóir dóibh fanacht glan ar sheandaoine agus/nó aon duine a bhfuil riocht leighis fadtéarmach orthu
 • ní bheidh siad in ann taisteal lasmuigh nó laistigh d’Éirinn.

What does restricting your movements mean?

Restricting your movements means avoiding contact with other people and social situations as much as possible.

Therefore pupil/students/staff members—:

 • will have to stay home from school
 • cannot use public transport
 • cannot have visitors in their home
 • cannot go shopping — instead where possible, order groceries online or have family or friends drop them off
 • should keep away from older people and/or anyone with a long-term medical condition
 • cannot travel outside or within Ireland.

Má thagann tástáil ar ais mar “nneamhbhraitedo dhalta/scoláire/bhall foirne siomptómach, an mbeidh iallach ar an duine fós a ngluaiseachtaí a shrianadh agus cén fáth

Beidh. Má fhaigheann an duine toradh tástála diúltach / "níor braitheadh", ba chóir don duine fanacht sa bhaile go dtí go mbeidh siad ar fónamh a ndóthain le filleadh ar scoil, ach amháin gur iarr FSS go sonrach ar thuismitheoirí/chaomhnóirí (de chuid daltaí/scoláirí) nó ar bhaill foirne fanacht eisiata mar gheall ar fhiosrú breise.

Is féidir le dalta/scoláire/ball foirne filleadh ar a ngnáthghníomhaíochtaí má thugtar dóibh:

 • toradh tástála diúltach ("níor braitheadh") agus má tá siad 48 n-uaire gan siomptóim nó
 • diagnóis eile, nach COVID-19 é.

Ní bheidh ar na daoine a chónaíonn leis an duine a ngluaiseachtaí a shrianadh ansin.

If a test comes back as “not detected” for a symptomatic pupil/student/staff member, will the person still be required to restrict their movements and why?

Yes. If the person receives a negative / ‘not detected’ test result, the person should remain at home until they are well enough to return to school, unless parents/guardians of (pupil/students) or staff members are specifically asked by HSE public health to remain excluded because of further investigation.

A pupil/student /staff member can return to their normal activities, once they have been given either:

 • a negative (`not-detected’) test result and are 48 hours without symptoms or
 • another diagnosis, which is not COVID-19.

Those who live with the person will then no longer need to restrict their movements.

Má thagann tástáil ar ais ‘SARS-CoV-2 braite’ (cás COVID-19 deimhnithe) an mbeidh ar an dalta/scoláire/ball foirne féin-aonrú

Má bhí siomptóim COVID-19 ar dhuine ba chóir dóibh a bheith ag féin-aonrú. Má fhaigheann dlúth-theagmhálaí a bhí ag srianadh a ngluaiseachtaí toradh tástála deimhneach COVID-19 (SARS-CoV-2 braite), is cás deimhnithe COVID-19 anois iad agus caithfidh siad féin-aonrú; chomh maith leis sin, caithfidh a ndlúth-theagmhálaithe, lena n-áirítear teagmhálaithe teaghlaigh, tú a chur le srianadh a ngluaiseachtaí chomh maith. B’fhéidir go raibh siad ag srianadh a ngluaiseachtaí cheana féin, ach murar measadh ach duine amháin sa teach a bheith ina ndlúth-theagmhálaí mar gheall a bheith i gcuideachta duine lasmuigh den teach e.g. sa scoil, ansin ní bheadh na baill teaghlaigh eile tar éis a bheith ag srianadh a ngluaiseachtaí go dtí an pointe seo.

If a test comes back `SARS-CoV-2 detected’ (confirmed case of COVID-19) will the pupil /student/staff member still be required to self-isolate?

If a person was symptomatic for COVID-19 they should already be self-isolating. If a close contact who was restricting their movements receives a positive COVID-19 test result (SARS-CoV-2 detected), they are now a confirmed case of COVID-19 and must self-isolate; additionally, their close contacts including household contacts must now also start restricting their movements. They may already have been restricting their movements, however if only one person in the house was deemed a close contact from an exposure outside the house e.g. in the school, then the other family members would not have been restricting their movements until this point.

Má thástáil dalta/scoláire/ball foirne deimhneach le haghaidh COVID 19 agus má bhí siad ag féin-aonrú ar feadh 10 lá ina dhiaidh sin, an féidir leo filleadh ar scoil/obair

Is féidir, a fhad is go mbíonn an dá choinníoll seo a leanas i bhfeidhm:

 • ní raibh teocht ard acu (38 gcéim Celsius nó níos airde) le cúig lá anuas
 • tá deich láann ó d’fhorbair siad siomptóim ar dtú

If a pupil/student/staff member has tested positive for COVID-19 and self-isolated for 10 days thereafter, can they return to school/work?

Yes, provided that both of the following apply:

 • they have not had a high temperature (38 degrees Celsius or over) for 5 days
 • it has been 10 days since they first developed symptoms

Faisnéis dlúth-theagmhálaithe

Close contact information

Cad is gá do thuismitheoir/chaomhnóir a dhéanamh le dalta/scoláire a fuair toradh deimhnithe COVID-19

Measfar tuismitheoirí/caomhnóirí go huathoibríoch a bheith ina ndlúth-theagmhálaithe má thástálann a bpáiste deimhneach le haghaidh COVID-19, déanfaidh an t-ionad rianaithe teagmhálaithe teagmháil leo, eagrófar tástáil dóibh nó is dlúth-theagmhálaithe iad agus beidh orthu a ngluaiseachtaí a shrianadh ar feadh na 14 lá ar fad.

What does a parent/guardian of a pupil/student who has received a confirmed COVID-19 result need to do?

Parents/guardians will automatically be considered to be close contacts if their child tests positive for COVID-19. They will be contacted by the contact tracing centre, a test will be organised for them as they are close contacts and they will be required to restrict their movements for the full 14 days.

Cad é an sainmhíniú do dhlúth-theagmhálaí

Measfar duine a bheith ina d(h)lúth-theagmhálaí más ea

 • gur chaith sé/sí níos mó ná 15 nóiméad i dteagmháil phearsanta laistigh de dhá mhéadar nó sé troithe ó chás deimhnithe
 • go gcónaíonn sé/sí sa teach céanna nó i lóistín comhroinnte le cás deimhnithe
 • go gcomhroinneann sé/sí spás iata le cás deimhnithe ar feadh níos mó ná dhá uair

Tabhair faoi deara: Úsáidtear Measúnú Riosca Sláinte Poiblí (MRSP) i dtimpeallacht na scoile chun na dlúth-theagmhálaithe a dheimhniú

What is the definition of a close contact?

A person is deemed to be a close contact if s/he has

 • spent more than 15 minutes face-to-face contact within 2 metres or 6 feet of a confirmed case
 • lives in the same house or shared accommodation as a confirmed case
 • shares a closed space with a confirmed case for more than 2 hours

NB: The Public Health Risk Assessment (PHRA) is used in the school setting to determine the close contacts

Conas a gheobhaidh dalta/scoláire/baill foirne amach gur dlúth-theagmhálaí iad

Is féidir go mbeidh ar an scoil a chur in iúl go neamhfhoirmiúil don dalta/scoláire nó ball foirne e.g. nuair atáthar ag iarraidh ar thuismitheoirí/chaomhnóirí a bpáiste a thógáil nó nuair atáthar ag iarraidh ar bhall foirne dul abhaile.

Féadfaidh Sláinte Phoiblí litir, foclaíocht mholta le haghaidh teachtaireacht téacs nó ríomhphoist a chur ar fáil, is féidir leis an scoil a thabhairt do na tuismitheoirí nó na baill foirne a shainaithnítear mar dhlúth-theagmhálaithe.

Cuirfidh foireann rianaithe teagmhálacha FSS glao ar thuismitheoirí/chaomhnóirí daltaí/scoláirí agus/nó baill foirne a shainaithnítear mar dhlúth-theagmhálaithe. Déanfaidh FSS socrú chun go mbeidh coinne ag an bpáiste/ball foirne le haghaidh thástáil COVID-19 shaor in aisce. Mar dhlúth-theagmhálaí de chuid cáis dheimhnithe iarrfar orthu a ngluaiseachtaí a shrianadh le haghaidh na 14 lá ar fad, fiú má tá a dtástáil nó a dtástálacha COVID-19 diúltach ("níor braitheadh").

Má fhorbraíonn páiste aon siomptóim COVID-19, ba chóir dá dtuismitheoirí/gcaomhnóirí glao ar a ndochtúir gan mhoill.

How will pupil/student/staff members find out that they are a close contact?

The pupil/student or staff member may need to be informally advised by the school, for example, when asking parents/guardians to collect their child or when a staff member is being asked to go home.

Public Health may provide a letter, suggested wording for a text message or email, which the school can issue to the families or staff members identified as close contacts.

The HSE contact tracing team will phone the parents/guardians of pupils/students and/or staff members who are identified as close contacts. The HSE will arrange for the child/staff member to have an appointment for a free COVID-19 test. As a close contact of a confirmed case, they will be asked to restrict their movements for the full 14 days, even if their COVID-19 test or tests are negative (`not detected’).

If a child does develop any symptoms of COVID-19, their parents/guardian should call their GP without delay.

Cad ba chóir don Phríomhoide a dhéanamh má chuireann tuismitheoirí daltaí/scoláirí nó baill foirne, nár sainaithníodh mar dhlúth-theagmhálaí, glao ar an scoil ag fiafraí eolais ar an gcás deimhnithe (deimhneach) agus dlúth-theagmhálaithe eile

Ní féidir leis an scoil aon tráchtaireacht a dhéanamh ar chásanna nó ráigeanna aonair toiscgo sárófaí príobháideachas agus rúndacht na ndaoine i gceist dá ndéánfaí amhlaidh. Nuair a shainaithnítear cás COVID-19 atá nasctha le scoil, pléann gairmithe Shláinte Phoiblí an t-ábhar go díreach leis an duine, nó leis an teaghlach de réir mar is cuí, agus fiafróidh siad díobh faoina dteagmhálaithe Pléifidh gairmithe Shláinte Phoiblí an t-ábhar chomh maith go díreach leis an scoil, agusmeasúnú riosca sláinte poiblí a dhéanamh. IS ag an bpointe sin a dhéantar aon bhearta molta, lena n-áirítear daltaí nó baill foirne a eisiamh.Féadfaidh freagairtí agus moltaí le haghaidh gach áise a bheith éagsúil ceart go leor, ag brath ar na tosca sainaitheanta ag Sláinte Phoiblí.

What should the principal do if parents of pupils/students or staff members, that have not been identified as close contact, ring the school for information on the confirmed (positive) case and other close contacts?

The school cannot comment on individual cases or outbreaks as to do so would compromise the privacy and confidentiality of those involved. When a case of COVID-19 is identified which is linked to a school, Public Health professionals discuss the matter directly with the person, or family as appropriate, and ask them about their contacts. Public Health professionals will also discuss the matter directly with the school, undertaking a public health risk assessment. Recommended measures, including any exclusions of other pupils or staff members, are made at this point. Responses and recommendations for each facility may well differ, depending on the circumstances identified by Public Health.

Cad ba chóir don Phríomhoide a dhéanamh má chuireann tuismitheoirí daltaí/scoláirí nó baill foirne, nár sainaithníodh mar dhlúth-theagmhálaí, glao ar an scoil ag fiafraí eolais ar an gcás deimhnithe (deimhneach) agus dlúth-theagmhálaithe eile

Ní féidir leis an scoil aon tráchtaireacht a dhéanamh ar chásanna nó ráigeanna aonair toiscgo sárófaí príobháideachas agus rúndacht na ndaoine i gceist dá ndéánfaí amhlaidh. Nuair a shainaithnítear cás COVID-19 atá nasctha le scoil, pléann gairmithe Shláinte Phoiblí an t-ábhar go díreach leis an duine, nó leis an teaghlach de réir mar is cuí, agus fiafróidh siad díobh faoina dteagmhálaithe Pléifidh gairmithe Shláinte Phoiblí an t-ábhar chomh maith go díreach leis an scoil, agusmeasúnú riosca sláinte poiblí a dhéanamh. IS ag an bpointe sin a dhéantar aon bhearta molta, lena n-áirítear daltaí nó baill foirne a eisiamh.Féadfaidh freagairtí agus moltaí le haghaidh gach áise a bheith éagsúil ceart go leor, ag brath ar na tosca sainaitheanta ag Sláinte Phoiblí.

Can the class of a confirmed Covid-19 case attend school?

The HSE will have carried out a Public Health Risk Assessment (PHRA). The only individuals who cannot attend school are those who have been identified as close contacts by Public Health. This may be a small number, for example a ‘pod’, or it could be a full class. However, if a pupil/student /staff member develops symptoms which could be consisted with Covid-19, they should self-isolate immediately and discuss the matter with their GP.

Cén teachtaireacht is féidir a chur in iúl don scoil ar fad (más gá)

Bheadh an méid seo i leanas i dteachtaireacht mholta:

"Tá FSS ag treorú ár scoile trí na gníomhartha nach mór dúinn a dhéanamh chun baill foirne, scoláirí agus ár bpobal scoile a chosaint. Tá Measúnú Riosca Sláinte Poiblí déanta. Tá gach dlúth-theagmhálaí curtha ar an eolas agus curtha abhaile ó scoil chun a ngluaiseachtaí a shrianadh ar feadh 14 lá. Leanfaidh pobal na scoile ar aghaidh ag dul i ngleic le comhairle Shláinte Phoiblí agus á cur i bhfeidhm chun sinn féin agus pobal na scoile a chosaint ó Covid-19."

What message can be communicated to the wider school (if required)?

A suggested communication would include

“The HSE is guiding our school through the actions we need to take to protect staff, students and our school community. A Public Health Risk Assessment has been carried out. All close contacts have been identified and sent home from school to restrict their movements for 14 days. The school community will continue to engage with and implement Public Health advice to protect ourselves and the school community from Covid-19”

Cad é stádas baill teaghlaigh de chuid an dalta/scoláire nó baill foirne a sainaithníodh mar dhlúth-theagmhálaí

Ní mór don duine (dalta/scoláire nó ball foirne) atá ina d(h)lúth-theagmhálaí a ngluaiseachtaí a shrianadh ar feadh na 14 lá ar fad, ach ní gá d’aon bhall teaghlaigh eile é sin a dhéanamh – ach amháin go n-aithnítear iadsan mar dhlúth-theagmhálaí freisin.

What is the status of a family member of the pupil/student or staff member who has been identified as a close contact?

The person (pupil/student or staff member) who is a close contact needs to restrict their movements for the full 14 days, but no other family member is required to do so — unless they themselves are also identified as a close contact.

An féidir le deartháireacha agus deirfiúracha nó páistí baill foirne ar dlúth-theagmhálaí é nó í freastal ar scoil

Is féidir.

Ní chaithfidh ach an ball foirne ar dlúth-theagmhálaí é/í a g(h)luaiseachtaí a shrianadh, fiú mura bhfuil aon siomptóim acu. Ach ní chaithfidh aon bhall teaghlaigh eile é sin a dhéanamh – ach amháin go n-aithnítear iadsan mar dhlúth-theagmhálaí freisin.

Ach má fhorbraíonn an ball foirne ar dlúth-theagmhálaí é/í siomptóim COVID-19 is amhlaidh ansin ar cás amhrasta COVID-19 é/í agus ba chóir dó/di féin-aonrú a dhéanamh agus teagmháil a dhéanamh lena d(h)ochtúir, agus míniú a thabhairt gur sainaithníodh é/í mar dhlúth-theagmhálaí le cás deimhnithe COVID-19 agus go bhfuil siomptóim air/uirthi féin anois freisin.

Má chinneann an dochtúir gur cás amhrasta COVID-19 anois é/í, déanfaidh sé/sí socrú le haghaidh tástála agus ba chóir don dlúth-theagmhálaí na nithe seo a leanas a dhéanamh:

 • leanúint ar aghaidh ag féin-aonrú; agus
 • ba chóir do bhaill teaghlaigh a ngluaiseachtaí a shrianadh, de réir na treorach do theagmhálaithe teaghlaigh de chuid cáis amhrasta COVID-19.

Can siblings or children of a staff member who is a close contact attend school?

Yes. Only the /staff member who is a close contact needs to restrict their movements, even though they have no symptoms. However, no other family member is required to do so — unless also identified as a close contact.

If however the staff member who is a close contact develops symptoms, of COVID-19 then they are a suspected case of COVID-19 and should now self-isolate and contact their GP, explaining that they have been identified as a close contact of a confirmed case of COVID-19 and they now have symptoms too.

If the GP determines they are now a suspected case of COVID-19, they will arrange testing and the close contact should:

 • continue to self-isolate; and
 • household members should restrict their movements, as per guidance for household contacts of a suspected case of COVID-19.

Cad ba chóir do bhaill teaghlaigh a dhéanamh má fhaigheann an dalta/scoláire/ball foirne toradh COVID-19 deimhnithe

Meastar na baill teaghlaigh anois a bheith ina ndlúth-theagmhálaithe de chuid cáis deimhnithe COVID-19 agus ní mór dóibh dá réir a ngluaiseachtaí a shrianadh le haghaidh na 14 lá ar fad.

What should family members do if the pupil/student /staff member receives a confirmed COVID-19 result?

The family members are now considered to be close contacts of a confirmed case of COVID-19 and are therefore required to restrict their movements for the full 14 days.

Cad ba chóir do na baill teaghlaigh a dhéanamh má fhaigheann an dalta/scoláire/ball foirne toradh “neamhbhraite” tar éis an lín tástálacha éigeantaigh

Ní gá do na baill teaghlaigh a ngluaiseachtaí a shrianadh

What should the family members do if the pupil/student /staff member receives a “not detected” result after the required number of tests?

The family members are not required to restrict their movements

Tástáil

Testing

An bhfuil uair ar bith ann ar chóir do dhuine a tástáladh deimhneach le haghaidh COVID-19 a bheith ag freastal ar scoil

Féadtar roinnt páistí a chónaíonn in Ionaid Soláthair Dhírigh a thástáil le haghaidh COVID-19 mar chuid den ghnáth-thástáil náisiúnta le haghaidh timpeallachtaí leochaileacha. Ba chóir do na páistí sin freastal ar scoil agus iad ag fanacht leis na torthaí tástála sin.

Níor chóir d’aon pháiste atá siomptómach nó á thástáil de bhrí go bhfuil siad i ndlúth-theagmháil le cás deimhnithe a bheith laistigh de thimpeallacht na scoile.

Is there any occasion whereby someone who has been tested for COVID-19 should be attending a school?

Some children living in Direct Provision Centres may well be tested for COVID-19 as part of the routine national testing for vulnerable settings. These children should attend school whilst they are awaiting these test results.

Any child who is symptomatic or being tested because they are a close contact of a confirmed case should not be within the school setting.

Deimhnithe

Certificates

Má fhilleann páiste ar scoil ach mura ndearnadh tástáil COVID-19 air/uirthi ar chóir dom deimhniú dochtúra a lorg lena aghaidh sin

Níor chóir. Tá foirm féindeimhnithe ar shuíomh gréasáin LFCS (www.hpsc.ie ) "Foirm Dearbhaithe Tuismitheora um Fhilleadh ar Áis Oideachais", ar féidir le tuismitheoirí í a chomhlánú.

If a child returns to school but hadn’t been tested for COVID-19 should I ask for a GP certificate for this?

No. There is a self-certification form on the HPSC website ‘Return to Educational Facility Parental Declaration Form’ which parents can complete.

Cad é faoi má tá siomptóm ainsealach ar pháiste e.g. casacht, a deir na tuismitheoirí nach mbaineann le COVID-19

Má tá siomptóim fhadtéarmacha ar pháiste a bhaineann le riocht ainsealach e.g. casacht ainsealach, a bhaineann le hasma, is féidir leo/a dtuismitheoirí/gcaomhnóirí foirm féindearbhaithe a chomhlánú ar shuíomh gréasáin LFCS (www.hpsc.ie ) lena aghaidh sin. Ní theastaíonn litir uathu óna ndochtúir.

What if a child has a chronic symptom e.g. cough that the parents say is not related to COVID-19?

If a child has long-term symptoms related to a chronic condition e.g. a chronic cough, related to asthma, then they/their parents/guardians can complete a self-declaration form on the HPSC website (www.hpsc.ie) for this. They do not require a letter from their GP.

Toradh a chur in iúl

Communication of a result

Cá fhad a thógfaidh sé toradh tástála a fháil

Má tá an toradh diúltach / neamhbhraite – cuirfear teachtaireacht téacs laistigh de 48 n-uaire.

Má bhraitear SARS-CoV-2 (toradh deimhneach COVID-19) cuirfidh FSS glao ar an duine nó tuismitheoirí/chaomhnóirí a luaithe agus is féidir.

How long will it take to get a test result?

If the result is negative / not detected — an SMS will be sent within 48 hours.

If SARS-CoV-2 is detected (positive COVID-19 result) then the HSE will phone the individual or parents/guardians as soon as possible.

Más é "neamhbhraite" an toradh a bhí ar thástáil dalta/scoláire/baill foirne, conas a chuirfear é sin in iúl dóibh

Gheobhaidh tú teachtaireacht téacs má tá an tástáil diúltach le haghaidh COVID-19 (níor braitheadh SARS-CoV-2). Is féidir go bhfaighidh tú COVID-19 amach anseo. Ba chóir duit leanúint ar aghaidh ag leanúint na dtreoracha chun tú féin agus daoine eile a chosaint

If a pupil/student/staff member’s test has resulted as ‘not detected’, how will they be informed?

You will receive a text message if the test is negative for COVID-19 (SARS-CoV-2 is not detected). You could still get COVID-19 in the future. You should continue to follow the guidelines to protect yourself and others.

Más é braite (deimhneach) an toradh a bhí ar thástáil dalta/scoláire/baill foirne, conas a chuirfear é sin in iúl dóibh

Má tá toradh deimhneach tástála ann le haghaidh COVID-19 (braitheadh SARS-CoV-2), tosóidh na próisis a bhaineann le faisnéis cáis a bhailiú agus rianú teagmhálaithe. Cuirfidh rianairí teagmhálaithe FSS glao ar an duine nó ar thuismitheoirí/chaomhnóirí (an pháiste). Cuirfear an cás ar aghaidh go dtí an OLS laistigh de Rannóg Sláinte Poiblí le haghaidh measúnú agus bainistíocht riosca sláinte. Déanfaidh an OLS teagmháil leis an scoil agus cuirfidh sé/sí in iúl dóibh maidir le gníomh breise de réir mar is gá.

If a pupil/student/staff member’s test has resulted as detected (positive), how will they be informed?

If there is a positive test result for COVID-19 (SARS-CoV-2 is detected), the processes of gathering case information and contact tracing will begin. HSE contact tracers will phone the individual or parents/guardians (of the child). The case will be referred to the MOH within the Department of Public Health for public health risk assessment and management. The MOH will liaise with the school and inform them of further action as necessary.

An gcomhroinnfear toradh dalta/scoláire/baill foirne leis an áis oideachais

Fanann torthaí thástálacha COVID-19 faoi rún de réir na rúndachta idir othar agus dochtúir. Ní chuirfear na torthaí in iúl d’aon dalta/scoláire, tuismitheoir, teaghlach ná múinteoir eile.

Ach ba chóir a chur in iúl do thuismitheoirí ag pointe na tástála, má tá toradh a bpáiste deimhneach le haghaidh COVID-19 (SARS-CoV-2-19 braite); is dócha ansin go gcaithfear é a chomhroinnt le duine ainmnithe cuí laistigh den scoil/áis oideachais, má mheasann an tOifigeach Leighis Sláinte é sin a bheith riachtanach le haghaidh bainistíocht shábháilte an cháis feasta.

Will a pupil/student’s / staff members result be shared with the educational facility?

COVID-19 tests remain confidential as per patient — doctor confidentiality. No other pupil/student, parent, family or teacher will be informed of the results.

However, parents should be advised at the point of testing, that if their child’s result is positive for COVID-19(SARS-CoV-2-19 detected) then it will likely need to be shared with an appropriate named individual within the school/educational facility, if this is deemed necessary by the Medical Officer of Health for onward safe management of the situation.

Má thástálann na dlúth-theagmhálaithe a shainaithnítear laistigh den scoil deimhneach, an ndéanfaidh sláinte phoiblí measúnú riosca eile agus an mbeidh gá le haon ghníomh ón scoil

Athbhreithneoidh sláinte phoiblí an cás agus leanfaidh siad ar aghaidh lena ngníomhaíocht. Bíonn measúnú riosca Shláinte Poiblí dinimiciúil agus athraitheach, de réir mar a dhéantar faisnéis a charnadh.

If the close contacts identified within the school test positive, will public health perform another risk assessment and is there any action required from the school?

Public health will review the situation and continue their engagement. Public Health risk assessment is dynamic, changing as information is accumulated.

Cad é faoi má tá dalta/scoláire/ball foirne ag fanacht níos mó ná trí lá le haghaidh toradh tástála

Ba chóir d’aon duine atá ag fanacht níos faide ná trí lá le haghaidh toradh tástála COVID-19 dul i dteagmháil le "seirbhís chuardaigh FSS um thástáil COVID-19 mhall" trí cheann amháin de na roghanna seo thíos a roghnú:

 • comhlánaigh an fhoirm ar líne www.hse.ie/CovidResults ; nó
 • saorghlao HSELive ar 1850 24 1850 a thógfaidh do shonraí. Bíonn an tseirbhís sin ar oscailt ó Luan go hAoine: idir 8am agus 8pm, agus idir 9am agus 5pm ar an Satharn agus ar an Domhnach; nó
 • glaoigh ar do dhochtúir a bheidh in ann fiosrú a chur isteach thar do cheann ag úsáid foirm chosanta.

What if a pupil/student / staff member is waiting more than three days for a test result?

Anyone waiting longer than 3 days for a COVID-19 test result should get in touch with the `HSE delayed COVID-19 test search service’ by choosing one of the options below:

 • fill out the online form www.hse.ie/CovidResults ; or
 • freephone HSELive on 1850 24 1850 who will take your details. This service is open Monday to Friday: 8am -8pm, Saturday and Sunday 9am-5pm; or
 • call your GP who can submit a query on your behalf using a protected form.

Úsáid na n-ardán ar líne

Use of on-line platforms

Má tá áiseanna le haghaidh meán ar líne ag an scoil ar chóir iad sin a úsáid mar fhóram do thuismitheoirí chun faisnéis COVID-19 a chomhroinnt

Níor chóir, ní mholaimid úsáid fóram ar líne a spreagadh maidir le cásanna nó teagmhais a bhaineann le COVID-19 laistigh den scoil. Tá sé sin amhlaidh de bhrí gur féidir dá thoradh sin daoine aonair a bheith aitheanta ar cásanna deimhnithe COVID-19 iad, a mbeadh de thoradh air sárú ar rúndacht, nó dímheas an phobail a chur ar pháistí agus teaghlaigh ar cásanna deimhnithe COVID-19 iad. Is féidir leis sin ar a sheal féin, é a dhéanamh dúshlánach do dhaoine aon siomptóim/ábhair imní a nochtadh go tráthúil, rud a dhéanfaidh níos deacra do scoileanna agus baill foirne Shláinte Phoiblí chun gach duine a chosaint.

If the school has on-line media facilities should this be used as a forum for parents to share COVID-19 information?

No, we do not recommend that use of on-line forums is encouraged around cases or incidents relating to COVID-19 within the school. This is because it can result in individuals accidentally being identified who might be confirmed cases of COVID-19, resulting in a breach of confidentiality, or stigmatising children and families with confirmed cases of COVID-19. This in turn can make it challenging for people to reveal any symptoms/concerns in a timely manner, making it more difficult for schools and Public Health staff to protect everyone.

Taisteal

Travel

Cad é an chomhairle do dhaoine atá ag taisteal isteach go hÉirinn ó thír nach bhfuil ar an liosta glas

Ní mór do dhalta/scoláire/bhall foirne atá ag taisteal go hÉirinn ó áit nach bhfuil ar Liosta Glas COVID-19 a ngluaiseachtaí a shrianadh ar feadh na 14 lá go léir. Áirítear leis sin saoránaigh agus cónaitheoirí atá ag filleadh ar Éirinn.

What’s the advice for people travelling into Ireland from a country not on the green list?

A pupil /student / staff member travelling to Ireland from a location that is not on the COVID-19 Green List is required to restrict their movements for the full 14 days. This includes citizens and residents returning to Ireland.

Last updated: 06/10/2020

Cosán Tástála COVID-19 do Phobail Scoile: Ar fáil ANSEO

COVID-19 Schools Community Testing Pathway: FAQs for school principals or designated contact person AVAILABLE HERE

Már
23 2023
Cruinniú dul chun cinn Bl4 // 4th Year Student Progress Meeting
Már
31 2023
Saoire na Cásca / Easter Break
Follow us
Teagmháil linn
Teagmháil / Contact
Gaelcholáiste Reachrann,
Bóthar Mhainistir na Gráinsí,
Domhnach Míde,
Baile Átha Cliath 13,
Eire
D13 NP52

01 877 0935


Suíomh / Location
© 2023 Gaelcholáiste Reachrann